Regulamin świadczenia usługi Kryptos72

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SAAS – KRYPTOS72

 • 1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego działającego w domenie www.kryptos72.com oraz www.kryptos72.com usługi (aplikacji) Kryptos72 (najnowsza wersja Kryptos72), w szczególności prawa i obowiązki użytkowników aplikacji oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela w/w aplikacji.

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą. W ramach tejże umowy, Usługodawca zobowiązuje się do:

 1. a) udostępnienia platformy e-learningowej dla wszystkich pracowników w okresie trwania niniejszej umowy wraz z bazą szkoleń z tematu ochrony danych osobowych lub interaktywnym kursem;
 2. b) utworzenia Konta Klienta, przekazania Klientowi Loginu i Hasła tymczasowego;
 3. c) udostępnienia Klientowi w formie elektronicznej materiałów instruktażowych z obsługi Aplikacji, a w razie, gdy Klient uzna to za celowe, przeprowadzenia stosownego szkolenia, w siedzibie Klienta bądź online za dodatkową opłatą;
 4. d) stworzenia dedykowanego dla Klienta kanału komunikacji w ramach usług tzw. help-desk, w zakresie zgłaszania, analizy, diagnozowania i rozwiązywania problemów w działaniu Aplikacji.

Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu.

Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.

Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów będącymi przedsiębiorcami, którzy wykupują dostęp do Usługi do celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Usługa przeznaczona jest również szeroko rozumianych organów administracji publicznej bądź stowarzyszeń.

 • 2 [Słownik]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca Kryptos72 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z adresem ul. Domaniewska 37 lok. 2 . 43, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000684905, posiadająca NIP 5272812329, REGON 367702841, zwaną dalej KRYPTOS, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 2. Plan Subskrypcji – wybrana wersja Usługi, oferująca funkcjonalność w zależności od wybranego pakietu. Szczegółowy zakres dostępnych dla Klienta funkcjonalności w ramach jego Planu Subskrypcji określa cennik.
 3. Aplikacja aplikacja internetowa umożliwiająca automatyzację procesów związanych z tworzeniem i obiegiem dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach czy organizacjach zarządzanych przez Użytkowników – funkcje zgodne z aktualną specyfikacją dostępną w Serwisie w ramach wybranego Planu Subskrypcji;
 4. Hasło – stworzony przez Użytkownika, składający się z minimum 8 (ośmiu) znaków obejmujących przynajmniej jedną wielką literą, jedną małą literę, jeden znak specjalny oraz jedną cyfrę – ciąg znaków – używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji – zasady tworzenia właściwych haseł znajdują się w polityce prywatności;
 5. Konto – przypisana Użytkownikowi w ramach Serwisu i umożliwiająca korzystanie z Aplikacji przestrzeń wirtualna, do której dostęp zabezpieczony jest Loginem i Hasłem;
 6. Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter oznaczenie Użytkownika bądź jego adres poczty elektronicznej, wykorzystywane w dostępie do Konta i korzystaniu Aplik
 7. Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 8. Serwis serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym kryptos72.com lub www. kryptos72.com, umożliwiający korzystanie z Aplikacji;
 9. Usługa usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji za pośrednictwem Serwisu (tzw. model “Software-as-a-Service”) oraz świadczenia usług dodatkowych wskazanych w Cenniku lub Planie Subskrypcyjnym;
 10. Użytkownik przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego bądź szeroko rozumiany organ administracji publicznej bądź stowarzyszenie bądź fundacja korzystający z Aplikacji.
 • 3 [Wymagania techniczne]
 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w nowoczesną (najwyższa dostępna wersja) przeglądarkę internetową.
 2. Do korzystania z Aplikacji – oprócz wymienionych w ust. 1 – wymagane jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 3. Wszyscy odwiedzający Serwis bądź korzystający z Aplikacji zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie wymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 urządzenia, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej.
 • 4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi]
 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta według wyboru Użytkownika, na okres wskazany w Cenniku, według wyboru Użytkownika. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć umowę o świadczenie Usługi. O zbliżającym się końcu okresu, na jaki zawarta została umowa o świadczenie Usługi, Usługodawca informuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanym przez Użytkownika w Aplikacji oraz poprzez funkcjonalność dostępną w Aplikacji. Wraz z powyższą informacją, Usługodawca przesyła Użytkownikowi stosowną fakturę proforma.
 2. Usługodawca uzależnia rozpoczęcie świadczenie Usługi od wcześniejszego opłacenia jej zgodnie z Cennikiem.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom skorzystanie z Aplikacji w formie czternastodniowego okresu testowego. Po zakończeniu okresu testowego i braku zawarcia Umowy o świadczenie usługi na zasadach opisanych w ust. 1, dostęp Użytkownika do Konta stworzonego na potrzeby okresy testowego zostaje zablokowany, a dane zgromadzone na Koncie podlegają usunięciu nie wcześniej niż po okresie 14 (czternastu) dni. Z okresu testowego Użytkownik może skorzystać jedynie raz i fakt ten Usługodawca weryfikuje poprzez NIP Użytkownika. Darmowe Konta testowe mogą zawierać ograniczenia.
 4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usługi poprzez likwidację Konta.
 5. Usługodawca może rozwiązać umowę na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Usługodawca możem udostępniać testowe wersje nowych funkcjonalności. Umożliwia to naszym Klientom wypróbowanie nowych rozwiązań, a nam – lepsze zrozumienie potrzeb Klientów oraz dalsze rozwijanie i ulepszanie naszej Usługi. Decydując się na korzystanie z wersji testowej, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące warunki:
  1. Funkcjonalność w wersji testowej jest dostępna jedynie przez określony czas i Usługodawca zastrzega sobie prawo do jej wyłączenia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  2. Funkcjonalność w wersji testowej jest dostępna w ograniczonym zakresie, który może być zmieniony przez Usługodawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  3. Usługaodawca nie gwarantuje, że wersja testowa funkcjonalności zostanie na stałe wprowadzona do Usługi i może zrezygnować z rozwijania danej funkcjonalności w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z korzystania z testowej wersji funkcjonalności. W szczególności Klient jest w pełni odpowiedzialny za wpływ jaki korzystanie z wersji testowej może mieć na dotychczasowe ustawienia jego konta, zaplanowane w koncie kampanie, zebrane dane i pozostałe informacje. W przypadku wyłączenia testowej wersji funkcjonalności, część zachodzących w koncie procesów może zostać nieodwracalnie zakłóconych bądź przerwanych i zebrane dotychczas w koncie dane i pozostałe informacje mogą zostać utracone. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.
  5. Po zakończeniu okresu testów, nowa funkcjonalność może zostać udostępniona użytkownikom jako funkcjonalność dodatkowo płatna, tj. dostępna dla użytkowników jedynie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (np. jako płatny dodatek) lub w ramach wybranej opcji cenowej Usługi. W takim przypadku Klient, chcąc uzyskać dostęp do nowej funkcjonalności, powinien dokonać zakupu Usługi w odpowiedniej opcji cenowej.
 • 5 [Pierwsze skorzystanie z Aplikacji]
 1. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika guzika „Rejestracja”.
 2. Usługodawca po zawarciu umowy rozpoczyna świadczenie Usługi, a następnie udostępnia na wskazany adres e-mail pakiet aktywacyjny dla Użytkownika, umożliwiający zalogowanie i korzystanie z aplikacji.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik utraci dane dostępowe do Konta, możliwe jest odzyskanie Loginu i z uwagi na przetwarzanie przez Usługodawcę jedynie zaszyfrowanych Haseł, wygenerowanie nowego Hasła. W tym celu należy wybrać opcję dostępną na ekranie logowania: „Jeśli nie pamiętasz hasła, zresetuj je teraz.” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik potwierdza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usługi.
 • 6 [Funkcjonalność Aplikacji]
 1. Użytkownik za pomocą Aplikacji tworzy i zarządza dokumentami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Opis minimalnej oferowanej funkcjonalności Aplikacji znajduje się w załączniku do umowy.
 3. Szczegółowy opis aktualnych funkcjonalności Aplikacji dostępny jest w Serwisie, pod adresem www.kryptos72.com.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom pomoc w korzystaniu z Aplikacji za pomocą modułu pomocy oraz wsparcia konsultantów.
 5. Szczegóły wdrożenia Aplikacji u danego Użytkownika, w tym szczegóły wdrożenia usług dodatkowych mogą zawierać oddzielne um
 6. W ramach funkcjonalności, Usługodawca udostępnia opcję przypisania aliasu logowania dla Klienta, w ramach subdomeny. Zalecamy uprzednie zweryfikowanie, czy użycie wybranej nazwy domeny lub subdomeny nie narusza praw osób trzecich, albowiem nie dokonujemy takiej weryfikacji i wyłączamy odpowiedzialność w tym zakresie. Zastrzegamy prawo zablokowania domeny lub subdomeny, zlikwidowania lub zmiany nazwy subdomeny wybranej przez Klienta, w szczególności jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez sąd lub inny organ władzy publicznej lub zmuszeni z uwagi na naruszenie lub zagrożenie praw osób trzecich lub KRYPTOS72 SP. Z O.O..
 7. Klient może zintegrować swoje Konto z niektórymi usługami osób trzecich. Usługi osób trzecich nie są świadczone przez Usługodawcę. Możliwość korzystania z usług osób trzecich może być ograniczona na podstawie postanowień regulaminów tych podmiotów. Z chwilą integracji z usługą osoby trzeciej Klient wyraża zgodę na wymianę pomiędzy Usługodawcą, a osobą trzecią informacji i danych Klienta (nie wyłączając informacji poufnych) w celu umożliwienia Klientowi pełne korzystanie z integracji. Wszelkie odesłania do usług lub stron internetowych osób trzecich, jakie znajdują się na naszych stronach internetowych, umieszczamy wyłącznie dla wygody Klienta; nie kontrolujemy ani nie wspieramy jakichkolwiek materiałów lub informacji znajdujących się na stronach wspomnianych osób trzecich. Przykładową usługą osób trzecich, dla której udostępniamy możliwość integracji to Google Calendar.
 • 7 [Wynagrodzenie Usługodawcy]
 1. Usługodawca udostępnia Aplikację oraz świadczy usługi dodatkowe odpłatnie.
 2. Klient może w każdym czasie zmienić okres subskrypcji na dłuższy, dokupić dodatkowe Konta lub rozszerzoną wersję Usługi. Okresy rozliczeniowe dla wykupowanych dodatkowych usług dostosowywane są do miesięcznego cyklu w ramach Konta Usługi tak, aby terminy płatności wszystkich subskrypcji Klienta były zbieżne. Oznacza to, że pierwsza opłata za rozszerzenie jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca miesięcznego cyklu w ramach subskrypcji na Usługę.
 3. Użytkownik może zlecić Usługodawcy za odrębnym wynagrodzeniem usługi, których zakres i cenę zostaną określone w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w Aplikacji lub za pośrednictwem Serwisu.
 4. Klient obowiązany jest terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi i usługi dodatkowe, zgodnie z wybraną przez siebie opcją płatności. Oferujemy miesięczną, roczną i dwuletnią subskrypcję. Aktualny Cennik z aktualnym Planem Subskrypcyjnym dostępny jest w Serwisie. Do zmian Cennika oraz ustanawiania ewentualnych nowych opłat 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Opłaty za korzystanie z Konta lub dodatkowe usługi, można dokonać kartą kredytową, kartą debetową bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego on-line prowadzonego przez partnera Usługodawcy będącego uznaną instytucją finansową. Dostępne metody płatności mogą różnić się w zależności od kraju Klienta. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, Klient podaje dane swojej karty tylko przy rejestracji. Opłaty za kolejne okresy będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payment – płatność odnawiana automatycznie). W przypadku gdy pobranie opłaty przy pomocy karty kredytowej nie jest możliwe, Usługodawca podejmie próbę pobrania opłaty w kolejnych dniach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że Klient zrezygnował z Usługi. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i realizowania płatności, Klient upoważnia Usługodawcę do aktualizowania danych kartowych Klienta w przypadku gdy dane te stają się nieaktualne, upływa termin ważności karty itp. i na podstawie zaktualizowanych danych do kontynuowania pobierania opłat na dotychczasowych zasadach. Usługodawca nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Planu Subskrypcyjnego i opłacić zamówienie na podstawie faktury PRO-FORMA, wybiera taką metodę płatności w trakcie wypełniania formularza zamówienia, dostępnego w panelu Klienta lub przesyła wypełniony na adres kontaktowy Usługodawcy pocztą tradycyjną lub emailem.
 7. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura będzie dostępna w formie w zakładce Historia Płatności” w Serwisie. Dla potrzeb rozliczeń uznaje się, że miesiąc wynosi 30 dni, rok obejmuje 360 dni, zaś dwa lata 720 dni.
 8. Akceptując niniejszy Regulamin Klient zgadza się uiszczać podatki związane z zamówieniem Usługi. Klient potwierdza jednocześnie, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w swoim kraju i na prośbę Usługodawcy przedstawi numer, pod którym został zarejestrowany. Jeżeli prawo nakłada na Klienta obowiązek odliczenia lub potrącenia podatku, musi on zapłacić kwotę potrącaną lub wstrzymaną zgodnie z prawem oraz zapłacić dodatkową kwotę, tak aby Usługodawca otrzymał zapłatę w całości, jakby nie było potrącenia lub wstrzymania.
 9. Usługa udostępniana jest na wybrany przez Klienta okres subskrypcji (który jest automatycznie odnawiany w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową) po otrzymaniu przez Usługodawcę opłaty wyliczonej zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Subskrypcji (usługa przedpłacona). Usługodawca zastrzega prawo informowania Klienta poprzez email o upływającym okresie subskrypcji oraz o wysokości opłaty do zapłaty celem odnowienia subskrypcji. W przypadku dalszego zaniechania płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Usługi, Konto Klienta zostaje zablokowane, a umowa ulega rozwiązaniu.
 10. W przypadkach rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, bez względu na przyczynę i sposób takiego rozwiązania, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w ramach opłacenia Usługi, chyba że coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie bądź w Aplikacji są cenami netto i zostaną powiększone o kwotę VAT, w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkow
 12. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.
 13. W przypadku ustaleń indywidualnych, w szczególności w zakresie cen, pierwszeństwo do niniejszego regulaminu ma umowa główna.
 • 8 [Obowiązki Użytkownika]
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie tworzenia Konta, a także w trakcie korzystania z Aplikacji prawdziwych danych, także danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usłu
 2. Użytkownik z poziomu Konta jest zobowiązany podać dane osoby upoważnionej do kontaktu z Usługodawcą w kwestiach bieżących związanych ze świadczeniem Usługi. Dane powyższe obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wskazane w ust. 1 i 2 niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację pod rygorem wszelkich negatywnych skutków wynikających z braku takiej aktualizacji. W tym celu udostępnia się funkcję pozwalającą zaktualizować informacje w Serwisie.
 4. Każda osoba odwiedzająca Serwis bądź korzystająca z Aplikacji jest zobowiązana do przestrzegania w tym zakresie stosownych przepisów prawa, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej.
 5. Użytkownik jest zobowiązany chronić w sposób należyty dane dostępowe do Konta, w szczególności poprzez używanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego oraz antywirusowego oraz wdrożenie polityki zmiany Hasła – zmiana Hasła możliwa jest z poziomu Konta i Aplikacja, dodatkowo Aplikacja umożliwia opcję wymuszania jego zmiany co 30 (trzydzieści) dni. Włączenie lub wyłączenie opcji dostępne jest dla Klienta w Serwisie.
 6. Użytkownik jest zobowiązany także we własnym zakresie dbać o tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w Aplikacji.
 7. Wobec faktu, że Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Aplikacji dane i treści, w szczególności za sposób ich przetwarzania, jest on zobowiązany we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność pozyskać stosowne, przewidziane przepisami prawa zgody osób, których dane przetwarza.
 8. Dostęp Użytkownika do Konta może być przez Usługodawcę zawieszony bądź umowa o świadczenie Usługi może zostać przez Usługodawcę wypowiedziana bądź zakres świadczenia Usługodawcy jednostronnie ograniczony w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania naruszają prawo bądź dobre obyczaje bądź mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji, a także gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
 • 9 [Odpowiedzialność Usługodawcy]
 1. Z uwagi na fakt, że Aplikacja stanowi narzędzie wspomagające prowadzenie przez Użytkownika działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zbierania dowodów audytowych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób tego przetwarzania, w szczególności za korzystanie z Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. Tym samym, korzystanie z Aplikacji odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, poprzedzonego stosowną informacją skierowaną do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Aplikacji, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania przez Użytkownika danych w Aplikacji, w tym za legalność ich przetwarzania. Zastrzeżenie powyższe dotyczy w szczególności danych osobowych i adresowych.
 7. Jakkolwiek Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu niezakłóconego działania Aplikacji, ochrony danych przetwarzanych w Aplikacji oraz aktualizowania Aplikacji w ślad za zmianami obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych to nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Aplikacji chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 • 10 [Postępowanie reklamacyjne]
 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać według swojego wyboru bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres reklamacje@kryptos72.com. Dodatkowo w Serwisie dostępna jest dedykowana funkcja umożliwiająca przesyłanie zgłoszeń do Obsługi Serwisu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane umożliwiające ustalenie Użytkownika, którego zgłoszenie dotyczy.
 3. Usługodawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie chyba, że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres.
 • 11 [Ochrona praw własności intelektualnej]
 1. Treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.
 2. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku, właściwego dla świadczenia Usługi jako usługi w modelu SaaS.
 3. Zabronione jest kopiowanie Serwisu bądź Aplikacji, w całości bądź w części oraz jakiekolwiek ingerowanie w zawartość Serwisu bądź Aplikacji, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie ich w sposób inny niż określony w Regulaminie.
 4. Użytkownik poprzez przetwarzanie w Aplikacji treści chronionych ustawą wskazaną w ust. 1 bądź ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do terytorium oraz ilości wykorzystania i nieobejmującej prawa do udzielania dalszych licencji na wykorzystywanie tych treści dla celów świadczenia Usługi, co obejmuje utrwalanie ich w pamięci komputera, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Wszelkie znaki towarowe użyte w Serwisie czy Aplikacji korzystają z ochrony przewidzianej we właściwych przepisach prawa i Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw do tych znaków, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku.
 • 12 [Prywatność i ochrona danych osobowych]

Kwestie związane z ochroną prywatności oraz danych, w tym danych osobowych regulują Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu.

 • 13 [Postanowienia końcowe]
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona w Serwisie w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie.
 2. Klient udziela KRYPTOS72 SP. Z O.O. zgody na zamieszczenie we wszelkich materiałach promocyjnych, na stronie internetowej oraz w profilach na portalach społecznościowych informacji, że jest klientem KRYPTOS72 SP. Z O.O.. Powyższa zgoda została udzielona bez dodatkowego wynagrodzenia i w ramach współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
 3. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą Usługodawcy. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie email.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. wydania wiążącej Usługodawcę decyzji administracyjnej bądź orzeczenia sądowego i w ramach wykonania w/w;
  3. dodania bądź wyłączenia funkcjonalności w Aplikacji;
  4. zmiany sytuacji rynkowej.
 5. Usługodawca powiadomi Użytkowników za pośrednictwem wskazanych w Koncie adresów poczty elektronicznej o planowanych zmianach i udostępni ujednolicony, tj. zawierający proponowane zmiany tekst Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w terminie nie krótszym niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają postanowieniom innych umów zawartych przez Usługodawcę z Użytkownikami.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryptos72: Polityka prywatności

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie usługi Kryptos72. Szczegółowe informacje w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Klienta znajdują się w Regulaminie powierzenia danych osobowych, dostępnym pod adresem www.kryptos72.com/regulamin-powierzenia lub w odrębnej umowie o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną Kryptos72, stanowiącej integralną część umowy głównej.

Usługodawca, mając na uwadze prywatność oraz ochronę danych wprowadzonych do aplikacji stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Obejmuje to w szczególności systemy szyfrowania danych oraz system udzielania upoważnień do przetwarzania tych danych. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane nie stały się dostępne dla osób nieupoważnionych.

Dane osobowe

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kryptos72 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z adresem ul. Domaniewska 37 lok. 2 . 43, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000684905, posiadająca NIP 5272812329, REGON 367702841, zwana dalej KRYPTOS72 SP. Z O.O..
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP, NIP, nr rachunku bankowego oraz nadane mu przez Aplikację ID w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usługi oraz w celach marketingu produktów i usług, zarówno własnych jak i podmiotów trzecich. Usługodawca ma prawo do powierzenia do przetwarzania tych danych dla celów wyżej opisanych bez dodatkowego informowania Klienta, natomiast lista podmiotów, którym powierzono lub udostępniono informacje dostępna jest na żądanie Klienta.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres email iodo@kryptos72.com.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, obsługi finansowo-księgowej, obsługi reklamacji, świadczenia usług zleconych dodatkowo, kontaktu, bieżącej współpracy oraz w szczególności, celem zrealizowania obostrzeń wynikających z obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane (lub powierzone):
  1. usługodawcom hostingowemym, w celu zapewnienia dostęp do usługi oraz bieżącej obsługi email,
  2. administratorom aplikacji wspierających informatyzację procesów Usługodawcy,
  3. zewnętrznym ekspertom np. doradcy podatkowemu lub kancelarii prawnej,
  4. podmiotom świadczącym usługi w ramach umów B2B, związanych z realizacją dostępu do Usługi,
  5. podmiotom świadczącym dodatkowe usługi, w tym wysyłanie powiadomień, livechat oraz chatbot,
  6. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych, określonych przepisami prawa, w tym Kodeks Cywilny jest niezbędne, w pozostałym zakresie zgodnie z warunkami zawartej umowy i udzielonymi zgodami.
 7. Przetwarzane dane osobowe pozyskaliśmy:
  1. bezpośrednio,
  2. od Klientów, którzy wprowadzili je do swoich systemów i są ich administratorami, a Usługodawca je jedynie przetwarzania, w ramach umowy powierzenia.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim Art. 6 (b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; realizacja umowy zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja uzasadnionych celów administratora, w tym obsługa bieżąca podpisanej umowy oraz wzajemna współpraca.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
  2. ograniczenia przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba, że przetwarzanie wynika z umowy,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane oraz na czas zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.
 11. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 12. W zakresie użytkowników i wprowadzonych danych osobowych przez Klienta do systemu, wszelkich informacji udziela Administrator danych, tj. Klient, który odpowiada również za realizację praw tych osób, o jakich mowa w Rozporządzeniu i Ustawie.
 13. Użytkownik potwierdza, że tak powierzone dane pozyskał w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Dane zostaną podpowierzone dostawcy usługi hostingowej.
 14. Dane mogą zostać również udostępnione Partnerom, którzy zostaną wyznaczeni do bieżącej obsługi Klienta.
 15. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, …………………… .
 16. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania wszelkich danych wprowadzonych do Aplikacji w trakcie trwania umowy chyba, że uprawnienie do ich dalszego przetwarzania wynika z przepisów prawa.
 17. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Usługodawca szyfruje te dane z wykorzystaniem algorytmu AES 256 oraz usprawnia i aktualizuje niezbędne oprogramowanie zabezpieczające i antywirusowe.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stworzonych w oparciu o przetwarzane dane zbiorczych zestawień statystycznych, zawsze jednak po wcześniejszym zanonimizowaniu wykorzystywanych w nich danych w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych Użytkowników czy osób. W pozostałym zakresie Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania danych wprowadzonych przez Użytkowników do Aplikacji jedynie w celu świadczenia Usługi. Zastrzeżenie powyższe nie uchybia obowiązkom Usługodawcy stosowania się do zgłoszonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa żądań pochodzących od organów administracji publicznej bądź instytucji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
 19. W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu Strony zobowiązują się zachować:
  1. w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej, wyrażonej w ten sposób pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony informacji programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, personalnych, handlowych, statystycznych czy pracowniczych dotyczących Stron bądź podmiotów z nimi powiązanych bądź z nimi współpracujących. Chyba, że jakakolwiek z powyższych informacji okaże się informacją publiczną i podlega ujawnieniu w trybie właściwych przepisów.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane przez Strony do innych celów niż realizacja przedmiotu niniejszej umowy.
  3. Klient wyraża na rzecz KRYPTOS72 SP. Z O.O. nieodpłatnej zgody na przetwarzanie danych dotyczących działań prowadzonych na rzecz Klienta za pośrednictwem Aplikacji oraz ich efektów. Tak uzyskane wyniki KRYPTOS72 SP. Z O.O. może tym samym wykorzystywać na potrzeby tzw. case studies, na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz publikacjach prasowych i internetowych oraz w badaniach statystycznych dotyczących branży, w której KRYPTOS72 SP. Z O.O. działa. Jednocześnie KRYPTOS72 SP. Z O.O. zapewnia, że w zestawieniach statystycznych dane dotyczące efektów działania Aplikacji na rzecz Klienta będą prezentowane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie Klienta oraz podmiotów, do których dane przetwarzane w Aplikacji należą oraz przy zachowaniu zasad określonych w ust. 1

Informacje handlowe

Usługodawca jest uprawniony do przesyłania na wskazany w Aplikacji adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów trzecich.

Cookies

W celu usprawniania korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda Serwis bądź korzysta z Aplikacji. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie Użytkownika, w przypadku kolejnych odwiedzin Serwisu bądź zalogowania się do Aplikacji. Użytkownik ma jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu bądź korzystania z Aplikacji. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Administrator jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu bądź Aplikacji oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

 1. Rodzaje cookies
  1. Cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
  2. Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
  3. Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  4. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji;
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
  3. optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Użytkownika;
  4. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i wyświetlić Serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
  5. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji.
  7. profilowania Użytkowników.
 3. Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych w Serwisie i Aplikacji, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com,com.
 4. Usługodawca wykorzystuje również tzw. web beacons, które poprzez gromadzenie danych o sposobie korzystania z Serwisu przez osoby go odwiedzającej umożliwiają Usługodawcy tworzenie stosownych analiz w celu usprawnienia działania poszczególnych elementów Serwisu. Dane jakich gromadzenie umożliwiają web beacons obejmują:
  1. adres IP;
  2. czas załadowania danej strony;
  3. dane dot. przeglądarki internetowej używanej przez osobę przeglądającą daną stronę.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenie usługi drogą elektroniczną

 

Zasady obsługi zgłoszeń w przedmiocie problemów w działaniu Aplikacji

 

Obsługa zgłoszeń serwisowych w zakresie Aplikacji (dalej Zgłoszenia) dotyczy błędów w oprogramowaniu polegających na nieprawidłowym lub niestabilnym działaniu spowodowanym błędami kodu lub błędami algorytmów skutkującymi brakiem dostępności funkcjonalności opisanych w dokumentacji Aplikacji.

 

Podstawowe elementy obsługi to:

 1. przyjmowanie i rejestrowanie Zgłoszeń;
 2. ustalenie sposobu naprawy lub działania serwisowego;
 3. naprawy i działania serwisowe.

 

Zasady przyjmowania i rejestrowania zgłoszeń serwisowych:

 1. Przyjęcie Zgłoszenia odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
  w godzinach 8.00 – 15.00, pod numerem tel. 18 447 22 77. Zgłoszenia przyjmowane są również przez całą dobę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej HYPERLINK mailto:pomoc@kryptos72.co pomoc@kryptos72.com. Ich analiza następuje w dniach i godzinach określonych dla przyjęcia Zgłoszeń telefonicznych.
 2. Rejestracja Zgłoszenia następuje na podstawie danych w nim przekazanych, uzupełnionych
  o dodatkowe informacje dotyczące Klienta. Rejestrowanemu Zgłoszeniu nadawany jest unikalny numer.
 3. W trakcie rejestracji Zgłoszenia, rejestrujący stara się określić wspólnie ze zgłaszającym poziom ważności problemu. Podstawowym kryterium określenia poziomu ważności jest wpływ problemu na działalność Klienta.

 

Sposoby naprawy i działania serwisowego:

 1. Telefoniczne poinstruowanie Klienta o czynnościach, które winien wykonać, w celu usunięcia problemu opisanego Zgłoszeniem.
 2. Przygotowanie pakietu aktualizacyjnego – aktualizacja pakietu odbywa się poza godzinami pracy Klienta.
 3. Zgłoszenia przekazywane do zespołu technicznego KRYPTOS72 SP. Z O.O. – w przypadkach wymagających bezpośredniej interwencji u Klienta, przy czym termin przyjazdu jest uzgadniany z Klientem. W terminie nie dłuższym niż 3 dni  od zgłoszenia.

 

Zapoznałem się i akceptuję Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin Newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Formularz Zapisu

Zapoznałem się i akceptuję Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin Newsletter

FreshMail.pl