Wstęp

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie usługi Kryptos72 . Szczegółowe informacje w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Klienta znajdują się w Regulaminie powierzenia danych osobowych, dostępnym pod adresem www.kryptos72.com/regulamin-powierzenia lub w odrębnej umowie o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną Kryptos72, stanowiącej integralną część umowy głównej.

Usługodawca, mając na uwadze prywatność oraz ochronę danych wprowadzonych do aplikacji stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Obejmuje to w szczególności systemy szyfrowania danych oraz system udzielania upoważnień do przetwarzania tych danych. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane nie stały się dostępne dla osób nieupoważnionych.

Administrator Danych Osobowych

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Kryptos72 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z adresem ul. Domaniewska 37 lok. 2 . 43, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000684905, posiadająca NIP 5272812329, REGON 367702841, zwana dalej KRYPTOS72 SP. Z O.O.

W jakim zakresie przetwarzamy dane?

Uługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP, NIP, nr rachunku bankowego oraz nadane mu przez Aplikację ID w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usługi oraz w celach marketingu produktów i usług, zarówno własnych jak i podmiotów trzecich. Usługodawca ma prawo do powierzenia do przetwarzania tych danych dla celów wyżej opisanych bez dodatkowego informowania Klienta, natomiast lista podmiotów, którym powierzono lub udostępniono informacje dostępna jest na żądanie Klienta.

Jak kontaktować się w sprawach ochrony danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres email [email protected]. W zakresie użytkowników i wprowadzonych danych osobowych przez Klienta do systemu, wszelkich informacji udziela Administrator danych, tj. Klient, który odpowiada również za realizację praw tych osób, o jakich mowa w Rozporządzeniu i Ustawie.

Jaki jest cel przetwarzania?

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, obsługi finansowo-księgowej, obsługi reklamacji, świadczenia usług zleconych dodatkowo, kontaktu, bieżącej współpracy oraz w szczególności, celem zrealizowania obostrzeń wynikających z obowiązującego prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stworzonych w oparciu o przetwarzane dane zbiorczych zestawień statystycznych, zawsze jednak po wcześniejszym zanonimizowaniu wykorzystywanych w nich danych w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych Użytkowników czy osób. W pozostałym zakresie Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania danych wprowadzonych przez Użytkowników do Aplikacji jedynie w celu świadczenia Usługi. Zastrzeżenie powyższe nie uchybia obowiązkom Usługodawcy stosowania się do zgłoszonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa żądań pochodzących od organów administracji publicznej bądź instytucji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane (lub powierzone): usługodawcom hostingowym, w celu zapewnienia dostęp do usługi oraz bieżącej obsługi email; administratorom aplikacji wspierających informatyzację procesów Usługodawcy, zewnętrznym ekspertom np. doradcy podatkowemu lub kancelarii prawnej; podmiotom świadczącym usługi w ramach umów B2B, związanych z realizacją dostępu do Usługi; podmiotom świadczącym dodatkowe usługi, w tym wysyłanie powiadomień, livechat oraz chatbot; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane mogą zostać również udostępnione Partnerom, którzy zostaną wyznaczeni do bieżącej obsługi Klienta.

Skąd mamy Twoje dane?

Przetwarzane dane osobowe pozyskaliśmy: bezpośrednio oraz od Klientów, którzy wprowadzili je do swoich systemów i są ich administratorami, a Usługodawca je jedynie przetwarzania, w ramach umowy powierzenia.

Jaka jest podstawa przetwarzania?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim Art. 6 (b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; realizacja umowy zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja uzasadnionych celów administratora, w tym obsługa bieżąca podpisanej umowy oraz wzajemna współpraca. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Do czego masz prawo?

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; do ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba, że przetwarzanie wynika z umowy; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

Przez jaki okres przetwarzamy dane?

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane oraz na czas zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania wszelkich danych wprowadzonych do Aplikacji w trakcie trwania umowy chyba, że uprawnienie do ich dalszego przetwarzania wynika z przepisów prawa.

Jak chronimy dane?

Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Usługodawca szyfruje te dane z wykorzystaniem algorytmu AES 256 oraz usprawnia i aktualizuje niezbędne oprogramowanie zabezpieczające i antywirusowe. Za bezpieczeństwo serwerów odpowiada dedykowany zespół IBM SECURITY.

Wspólna deklaracja

W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu Strony zobowiązują się zachować: w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej, wyrażonej w ten sposób pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony informacji programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, personalnych, handlowych, statystycznych czy pracowniczych dotyczących Stron bądź podmiotów z nimi powiązanych bądź z nimi współpracujących. Chyba, że jakakolwiek z powyższych informacji okaże się informacją publiczną i podlega ujawnieniu w trybie właściwych przepisów. Informacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane przez Strony do innych celów niż realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Klient wyraża na rzecz KRYPTOS72 SP. Z O.O. nieodpłatnej zgody na przetwarzanie danych dotyczących działań prowadzonych na rzecz Klienta za pośrednictwem Aplikacji oraz ich efektów. Tak uzyskane wyniki KRYPTOS72 SP. Z O.O. może tym samym wykorzystywać na potrzeby tzw. case studies, na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz publikacjach prasowych i internetowych oraz w badaniach statystycznych dotyczących branży, w której KRYPTOS72 SP. Z O.O. działa. Jednocześnie KRYPTOS72 SP. Z O.O. zapewnia, że w zestawieniach statystycznych dane dotyczące efektów działania Aplikacji na rzecz Klienta będą prezentowane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie Klienta oraz podmiotów, do których dane przetwarzane w Aplikacji należą oraz przy zachowaniu zasad określonych w ust. 1

Klient wyraża na rzecz KRYPTOS72 SP. Z O.O. nieodpłatnej zgody na przetwarzanie danych dotyczących działań prowadzonych na rzecz Klienta za pośrednictwem Aplikacji oraz ich efektów. Tak uzyskane wyniki KRYPTOS72 SP. Z O.O. może tym samym wykorzystywać na potrzeby tzw. case studies, na spotkaniach branżowych, konferencjach oraz publikacjach prasowych i internetowych oraz w badaniach statystycznych dotyczących branży, w której KRYPTOS72 SP. Z O.O. działa. Jednocześnie KRYPTOS72 SP. Z O.O. zapewnia, że w zestawieniach statystycznych dane dotyczące efektów działania Aplikacji na rzecz Klienta będą prezentowane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie Klienta oraz podmiotów, do których dane przetwarzane w Aplikacji należą oraz przy zachowaniu zasad określonych w ust. 1

Informacje handlowe

Usługodawca jest uprawniony do przesyłania na wskazany w Aplikacji adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów trzecich.

Używamy cookies

W celu usprawniania korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda Serwis bądź korzysta z Aplikacji. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie Użytkownika, w przypadku kolejnych odwiedzin Serwisu bądź zalogowania się do Aplikacji.

Użytkownik ma jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu bądź korzystania z Aplikacji. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Administrator jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu bądź Aplikacji oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Rodzaje cookies

Cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu. Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu. Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Po co używamy cookies administratora?

W celach dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji; rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb; optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Użytkownika; dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i wyświetlić Serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb; analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji. profilowania Użytkowników.

W jakim celu stosowane są cookies zewnętrzne?

W celu prezentowania treści multimedialnych w Serwisie i Aplikacji, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube; zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com,com.

Web-beacons

Usługodawca wykorzystuje również tzw. web beacons, które poprzez gromadzenie danych o sposobie korzystania z Serwisu przez osoby go odwiedzającej umożliwiają Usługodawcy tworzenie stosownych analiz w celu usprawnienia działania poszczególnych elementów Serwisu. Dane jakich gromadzenie umożliwiają web beacons obejmują: adres IP; czas załadowania danej strony; dane dot. przeglądarki internetowej używanej przez osobę przeglądającą daną stronę.

Informacje o przetwarzaniu - klauzule informacyjne

Jesteśmy zwolennikami podejścia, że klauzule informacyjne powinno tworzyć się indywidualnie do celów przetwarzania. To gwarantuje przejrzystość i idnywidualne podejście do danej sytuacji. Dlatego więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w zakładce, zawierającej treść klauzul informacyjnych RODO - przygotowanych z pomocą programu do obsługi RODO i zarządzania bezpieczeństwem informacji Kryptos72.W tym:

  • Dowiesz się skąd i w jaki sposób pozyskujemy dane
  • Poznasz zasady przetwarzania w ramach Newslettera
  • Zdobędziesz wiedzę odnośnie zasad przetwarzania w ramach narzędzia Kryptos72
  • Przeczytasz na jakich informacjach pracujemy, udzielając Ci konsultacji