Umowa o Partnerstwie Kryptos72 (v.3.25.05.2020)

tj. w zakresie pozyskiwania klientów i promowania oferty Kryptos72

zawarta elektronicznie poprzez wyraźną akceptację, w ramach przesłania wniosku aplikacyjnego o uczestnictwo w Programie Partnerskim, z formularza, dostępnego pod adresem https://partner.kryptos72.com.

 

Umowa określa zasady współpracy, pomiędzy Partnerem, którego dane zostały podane w formularzu aplikacyjnym, a właścicielem usługi Kryptos72, zwanym dalej Kryptos72, zarejestrowanym pod firmą:

Kryptos72 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z adresem ul. Domaniewska 37 lok. 2 .43, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000684905, posiadająca NIP 5272812329, REGON 367702841, reprezentowaną przez Panią Paulinę Rolka, Prezesa Zarządu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, a wspólnie zaś zwanych dalej Stronami, a każda z osobną Stroną o następującej treści:

 

§1 Oświadczenia Stron

1.     KRYPTOS72oświadcza, że jest właścicielem aplikacji internetowej o nazwie Kryptos72, dostępnej za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.Kryptos72.com, która umożliwia automatyzację procesów związanych z tworzeniem i obiegiem dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz dokumentacją innych procesów związanych z bezpieczeństwem m.in. w przedsiębiorstwach (dalej Aplikacja).

2.     Partner oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności świadczy usługi w zakresie sektora b2b i tym samym ma możliwość promowania Aplikacji w szerokim gronie podmiotów potencjalnie zainteresowanych Aplikacją oraz innymi usługami i produktami, oferowanymi przez Kryptos72.

§2 Przedmiot umowy

1.      Strony zawiązują współpracę, w ramach której Partner będzie realizował zadania sprzedażowe, których przedmiotem będzie Aplikacja, a także zadania z zakresu obsługi pozyskanych klientów, w zamian za wynagrodzenie prowizyjne, określone w niniejszej umowie.

2.      Partner przyjmuje do wiadomości, że KRYPTOS72jest w pełni uprawniona do:

a)    zawarcia umów o podobnym charakterze z innymi, także konkurencyjnymi wobec Partnera podmiotami;

b)    odmowy przedstawienia oferty czy wyrażenia wiążącego Partnera sprzeciwu co do zawarcia UdA z podmiotem wyszukanym przez Partnera i decyzja taka nie wymaga jakiegokolwiek uzasadnienia.

 

§3 Obowiązki KRYPTOS72 SP. Z O.O.

1.        W ramach współdziałania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, KRYPTOS72zobowiązuje się zapewnić Partnerowi współdziałanie osób w KRYPTOS72zatrudnionych bądź z KRYPTOS72 współpracujących w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2.        KRYPTOS72zobowiązuje się zapewnić, że wyszukane przez Partnera podmioty, które następnie zawrą umowę na dostęp do Aplikacji z KRYPTOS72będą obsługiwane na warunkach nie gorszych niż pozostali klienci KRYPTOS72 SP. Z O.O..

3.        Ponadto KRYPTOS72zobowiązuje się:

a)   dostarczyć Partnerowi po zawarciu niniejszej umowy i na bieżąco aktualizować materiały informacyjne i promocyjne umożliwiające Partnerowi przedstawienie Aplikacji podmiotom potencjalnie zainteresowanym, w tym stosowny wzór umowy między KRYPTOS72, a jej klientem;

b)   udostępnić Partnerowi w formie elektronicznej materiały reklamowe oraz materiały instruktażowe z obsługi Aplikacji, a w razie, gdy KRYPTOS72 uzna to za celowe, przeprowadzenia stosownego szkolenia, w siedzibie Partnera bądź online;

c)    świadczyć bieżącą pomoc techniczną z zakresu Aplikacji na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4.        Partner przyjmuje jednocześnie do wiadomości i wyraża zgodę na to, że KRYPTOS72 jest uprawniony, lecz nie jest zobowiązany do umieszczenia na swojej stronie internetowej czy innych materiałach o szeroko rozumianym charakterze reklamowych danych kontaktowych do Partnera. W szczególności KRYPTOS72 może uzależnić publikację i promocję danych kontaktowych Partnera od spełnienia dodatkowych warunków w zakresie znajomości Aplikacji.

5.        By zapewnić najwyższą jakość usług, Kryptos72 zobowiązuje się przesyłać aktualną ofertę na wskazanego w formularzu aplikacyjnym emaila; co za tym idzie Partner, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kryptos72, w celu otrzymywania aktualności oraz informacji handlowych o Kryptos72 za pomocą automatycznych wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

6.        Partner ma prawo korzystać z nagród i programów motywacyjnych, jakie Kryptos72 udostępni dla Partnera.

 

§4 Obowiązki Partnera

1.        Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Partner zobowiązany jest dołożyć należytej staranności, mając na względzie przepisy prawa, powszechnie respektowane zwyczaje obrotu gospodarczego oraz zasady etyki w biznesie.

2.        Partner zobowiązuje się do przestrzegania polityki jakości, dostępnej pod adresem https://partner.kryptos72.com/polityka-jakosci. Kryptos72 jest uprawniona do jednostronnej zmiany w/w standardów i zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

3.        Partner zobowiązuje się pozyskiwać podmioty zainteresowane Aplikacją, w szczególności poprzez:

a)   polecanie Aplikacji w trakcie spotkań biznesowych;

b)   poinformowanie na swojej stronie internetowej, w sposób ustalony z KRYPTOS72 o fakcie nawiązania niniejszej współpracy;

c)   innych metodach poleceń i promocji opisanych w paragrafie

4.        Partner zobowiązuje się zawierać UdA oraz obsługiwać pozyskanych klientów na zasadach wskazanych w §5.

5.        Partner zobowiązuje się na bieżąco zapoznawać się ze zmianami w Aplikacji i uwzględniać je przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6.        Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że Partner jest uprawniony do realizacji na rzecz pozyskanych przez niego klientów na Aplikację usług innych, niż dostarczanie produktów konkurencyjnych wobec Aplikacji. Dotyczy to w szczególności świadczenia usług prawnych czy doradczych z zakresu ochrony danych osobowych.

7.        Partner ma obowiązek odprowadzić odpowiednie podatki i inne opłaty, których obowiązek wynika z obowiązujących przepisów. Kryptos72 nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie, potrącenie jakichkolwiek podatków, jakie winien zapłacić Partner. Partner zgadza się zwolnić Kryptos72 z wszelkich roszczeń, które mogą być dochodzone przeciwko Kryptos72, w tym karach i odsetkach. Jeśli z obowiązującego w danej jurysdykcji prawa, wynika, że Kryptos72, winien dopełnić jakichkolwiek obowiązków z tytułu zawarcia umowy z Partnerem, obowiązek powiadomienia o takim działaniu spoczywa na Partnerze.

8.        W przypadku prowadzonej kontroli lub w trakcie audytu w Kryptos72, Partner zobowiązuje się do niezwłocznej współpracy, w tym do przekazania kopii zeznań podatkowych lub innych dokumentów, które w racjonalny sposób mogą być wymagane do spełnienia celów takich audytów.

 

§5 Aplikowanie do Programu Partnerskiego

1.      W ramach aplikowania do udziału w Programie Partnerskim należy udzielać dokładnych odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym do Programu Partnerskieg na stronie kryptos72.com i wyrażenie zgody na warunki niniejszej umowy.

2.      Kryptos72 może zażądać podania dodatkowych informacji, aby upewnić się czy spełniasz odpowiednie wymagania, wpisujące się w politykę jakości Kryptos72.

3.      Aplikując musisz znać ofertę Kryptos72 oraz posiadać podstawową wiedzę o funkcjonalnościach oraz korzyściach ze stosowania usług Kryptos72.

4.      Kryptos72 nie ma obowiązku rozpatrzenia Twojej aplikacji pozytywnie i może odmówić udziału w Programie Partnerskim bez podania przyczyn, z dowolnego powodu.

5.      Po zaakceptowaniu warunków określonych w niniejszej umowie i rozpatrzeniu złożonej aplikacji przez Partnera, Kryptos72 aktywuje Konto Eksperta (dane dostępowe zostaną wysłane na podany w rejestracji adres email).

 

§6 Polecenia

1.      Po aktywacji Konta Partnera, będziesz miał możliwość uzyskania prowizji za skierowanie Klientów do Kryptos72 („Opłata za Polecenie”) na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

2.      Będziesz mieć prawo do prowizji za Polecenie, tylko wtedy, gdy wskazani Klienci („Polecony Klient”):

a)     zarejestrują się w Kryptos72 za pomocą specyficznego dla Partnera kodu polecającego lub linku opartego na plikach cookie dostarczonego przez Kryptos72;

b)     dojdzie do zawarcia umowy z poleconym Klientem, na świadczenie usługi Kyptos72 i dokona opłaty.

3.      O ile nie uzgodniono inaczej, poleceni Klienci będą mieli 30 dni na przetestowanie rozwiązania Kryptos72 w ramach bezpłatnej wersji, w przeciwieństwie do oferty standardowej Kryptos72, gdzie ten okres wynosi 14 dni. Warunkiem do przedłużenia okresu TRIAL, jest spełnienie warunków określonych w poprzednim punkcie.

4.      Nie jest możliwe naliczenie prowizji jeśli:

a)     Klient polecony początkowo używa specyficznego dla Partnera linku opartego na plikach cookie, dostarczonego przez Kryptos72 w celu uzyskania dostępu do usługi Kryptos72 i w ciągu trzydziestu (30) dni („Okres Cookie”), a następnie zarejestruje się bezpośrednio na stronie Kryptos72.com. W takim wypadku, Polecony Klient nie będzie powiązany z Partnerem, dlatego Partner nie otrzyma prowizji za Polecenie.

b)     Okres przechowywania plików cookies, umożliwiających identyfikacje Partnera wygaśnie;

c)      Polecony Klient zarejestruje się z przeglądarki, która nie akceptuje plików cookies;

d)     Polecony Klient usunie ciasteczka, na podstawie których dokonana aktywacji wersji trial;

5.      Polecony Klient nie może zostać przeniesiony z jednej listy poleconych Partnerów do listy poleconych innego Partnera, chyba że ten sam Polecony Klient zarejestruje się za pomocą kodu referencyjnego innego Partnera lub linku opartego na plikach cookie po wygaśnięciu początkowego konta próbnego Poleconego Klienta i został trwale usunięty przez Kryptos72.

6.      O ile nie uzgodniono inaczej, Klienci poleceni będą mieli trzydzieści (30) dni na korzystanie z usługi Pipedrive jako bezpłatnej wersji próbnej, w przeciwieństwie do standardowego 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, ale tylko w przypadku, gdy spełniają warunki wymienione w punkcie powyżej.

7.      Kryptos72 zastrzega sobie prawo do zmiany mechanizmu, który wykorzystuje do zarządzania lub identyfikacji poleceniami w dowolnym momencie. Kontynuacja udziału Partnera w Programie Partnerskim, po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

8.      Jeśli polecony klient zarejestruje się w usługach Pipedrive, przechodząc bezpośrednio do strony internetowej Pipedrive bez wpisywania specyficznego dla eksperta kodu polecającego w formularzu rejestracji, taki polecony klient nie zostanie powiązany z ekspertem, który skierował go do Pipedrive, a zatem ekspert zarobi brak opłaty za skierowanie.

 

 

§7 Zawieranie UdA i obsługa pozyskanych klientów

9.      Partner ma pełną swobodę wyboru środków i technik kontaktowania się z potencjalnymi Klientami, w tym organizowania wydarzeń marketingowych i prowadzenia kampanii internetowych, w tym emailingowych oraz takich, które zawierają specjalny kod polecającego lub link oparty na pliku cookie, dostarczany przez Kryptos72. Partner nie może jednak:

a)     Korzystać z programu partnerskiego Kryptos72 w dowolnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu;

b)     Podczas korzystania z programu partnerskiego Kryptos72 nie wolno naruszać żadnych praw, w tym praw autorskich w jakiejkolwiek jurysdykcji;

c)      Używania słów kluczowych „Kryptos72” oraz „Kryptos72.com” w jakiejkolwiek płatnej kampanii reklamowej, jako wykluczających się słów kluczowych, aby uniknąć problemów z szerokim dopasowaniem

d)     Kupować lub rejestrować jakiekolwiek adresy url z nazwą marki Kryptos72 lub błędnie wpisanymi słowami jako adres internetowy;

e)     Używać „Kryptos72” jako nazwy subdomen lub folderów bez pisemnej zgody Kryptos72 (na przykład kryptos72.topsoftt.com”;

f)       Używać bannerów lub linków udostępnionych przez Kryptos72 lub opracowanych przez Partnera, a zawierających reklamę Kryptos72, jako wyskakujących okien lub pop-under do witryny Kryptos72

g)     Pozycjonować się lub reklamować na hasła marek konkurencyjnych, np. z wynikiem „kod kuponu Kryptos72”;

h)     Wydawać jakichkolwiek komunikatów prasowych dotyczących Kryptos72 lub tej relacji, chyba że Strony uzgodniły inaczej;

i)       W jakikolwiek fałszywie przedstawiać lub upiększać relację pomiędzy Partnerem, a Kryptos72 (na przykład twierdzić, że Partner rozwija usługi Kryptos72; jest częścią Kryptos72 lub w jakimkolwiek innym związku, chyba, że Strony uzgodniły taki zwrot);

j)       Używać nieuczciwych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych lub budzących wątpliwości metod sprzedaży lub marketingu;

k)      Wszelkie informacje na temat marki i produktów Kryptos72, znajdujące się na stronie internetowej, za której umieszczenie odpowiada Partner, musi zawierać metatag *.noindex w swoim kodzie HTML tj. strona musi być zablokowana przed indeksowaniem poprzez wyszukiwarkę Google;

10.   Kryptos72 określa ceny, które będą pobierane za usługi sprzedawane w ramach Programu Partnerskiego zgodnie z polityką cenową Kryyptos72. Ceny i dostępność usług mogą się różnić od czasu do czasu. Jeśli Partner zdecyduje się wyświetlić ceny Usług Kryptos72 na swojej własnej stronie internetowej, zobowiązane jest aktualizować te informacje, podając ceny, takie same jak na stronie internetowej kryptos72.com.

11.   Partner zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności technicznych i organizacyjnych, związanych z zawarciem UdA z podmiotami przez niego wyszukanymi, w szczególności:

a)     pozyskać i przekazać KRYPTOS72wszelkie informacje dotyczące wyszukanego podmiotu dane, niezbędne do przygotowania przez KRYPTOS72wstępnej oferty na jego rzecz;

b)     przygotować ofertę dla Klienta ostatecznego, zgodnie z aktualnym cennikiem Kryptos72

c)      przedstawić takiemu podmiotowi ofertę;

d)     negocjować warunki współpracy z rzeczonym podmiotem w ścisłym porozumieniu z KRYPTOS72(stanowisko negocjacyjne winno być ustalane z KRYPTOS72z użyciem adresów poczty elektronicznej wskazanych w niniejszej umowie);

e)     zawrzeć umowę z rzeczonym podmiotem;

f)       przekazać KRYPTOS72stosowne egzemplarze UdA.

12.   Po pozyskaniu danego klienta, Partner staje się odpowiedzialny za jego obsługę, co obejmuje w szczególności:

a)     koordynowanie wdrożenia Aplikacji u pozyskanego klienta;

b)     szkolenie przedstawicieli pozyskanego klienta z Aplikacji;

c)      wszelkie kontakty z pozyskanym klientem związane z realizacją UdA, za wyjątkiem kwestii dotyczących stricte pomocy technicznej.

13.   Każde naruszenie niniejszej Umowy może skutkować, między innymi, wypowiedzeniem lub zawieszeniem Państwa praw do bycia Partnerem i przepadkiem wszelkich zaległych wypłat, prowizji z tytułu polecenia przez Partnera, uzyskanych w wyniku lub po naruszeniu.

 

§8 Prawa własności intelektualnej

Strony udzielają sobie wzajemnie na czas trwania niniejszej umowy, niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaków towarowych, którymi się posługują w obrocie, w zakresie i na polach eksploatacji koniecznych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy (utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, produkowanie utworów zależnych) oraz w zakresie i na polach eksploatacji pozwalających Stronom na wzajemną promocję, w tym na produkcję materiałów reklamowych (utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, produkowanie utworów zależnych) oraz publiczną promocję i marketing zarówno Stron jak i usług przez nie oferowanych, w szczególności poprzez witryny internetowe i na portalach społecznościowych. Uprawnienie powyższe obejmuje również uprawnienia do informowania o fakcie nawiązania współpracy opisanej niniejszą umową i jej charakterze.

 

§9 Wynagrodzenie

1.      Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy.

2.      Kryptos72 zobowiązuje się do dostarczania comiesięcznych raportów z poleceń za pośrednictwem poczty e-mail, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. Ponadto Kryptos72, może udostępnić informację o bieżących statystykach i rozliczeniach częściej lub w ramach informacji wyświetlanej po zalogowaniu na Konto Partnera. Taki raport winien zawierać informacje o liście poleconych Klientów, którzy dokonali zakupu oraz rozliczenie prowizji.

3.      W przypadku gdy na skutek działań Partnera wyszukany przez niego klient zawrze umowę na dostęp do Aplikacji lub innych usług związanych z realizacją usług w zakresie ochrony informacji, Partner otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w stawce 15% netto przychodu, jakie taki klient faktycznie opłaci, w trakcie trwania każdej umowy z Klientem, tytułem ceny za dostęp do Aplikacji lub innych usług KRYPTOS72 SP. Z O.O.

4.      Wynagrodzenie Stron zostanie każdorazowo powiększone o kwotę VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego i płatne będzie w oparciu o faktury wystawione po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, w terminach i na rachunki bankowe wskazane w ich treści. Strony wyrażają zgodę na wzajemne potrącenie wynagrodzenia wskazanego w ust. 4.

5.      Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur bez podpisów osób uprawnionych do ich reprezentacji, a także wyrażają zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od siebie wzajemnie faktur drogą elektroniczną.

6.      Opłaty w innych walutach niż polski złoty, z tytułu polecenia, zostaną przeliczone na PLN, w celu dokonania płatności za pośrednictwem systemu PayPal, przy zastosowaniu rzeczywistej średniej stawki rynkowej ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca jako kursu wymiany. W zależności od ustawień walutowych konta PayPal Partnera, PayPal może przeliczyć kwotę na inną walutę niż dolar amerykański, stosując kurs wymiany oparty na umowie PayPal z Partnerem.

7.      Jeśli naliczona prowizja za polecenie jest lub przekracza dwieście złotych (200 PLN), naliczona opłata za polecenie zostanie wypłacona partnerowi do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego miesiąca za pośrednictwem systemu PayPal lub w inny ustalony sposób. Jeśli naliczona prowizja za polecenie jest mniejsza niż dwieście złotych (200 PLN), prowizja za skierowanie będzie dalej gromadzona przez Kryptos72 do momentu, gdy naliczona opłata za skierowanie osiągnie co najmniej dwieście złotych (200 PLN).

8.      Kryptos72 może wstrzymać wypłatę Prowizji za Polecenie przez czas niezbędny, na upewnienie się, że wszystkie Umowy z Klientami są ważne, a płatności od Poleconych Klientów są uzasadnione, zgodnie z ustaleniami Kryptos72 według własnego uznania. Ponadto płatności poleconego klienta za anulowane roczne subskrypcje lub zwroty płatności z powodu oszustwa karty kredytowej nie kwalifikują się do opłaty za polecenie.

9.      W przypadku, gdy Partner uważa, że ??Opłata za Polecenie została błędnie obliczona, sprawa musi zostać skierowana do Kryptos72 na adres e-mail [email protected], w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania comiesięcznego raportu rozliczeniowego od Kryptos72. Niedopełnienie tego będzie stanowiło akceptację przez Partnera kalkulacji i dokonanej na jej podstawie płatności.

10.   Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy Partnerskiej ponosi wyłącznie Partner. Kryptos72 nie jest zobowiązany do wypłaty żadnego odszkodowania Partnerowi, poza należną prowizją z tytułu poleceń.

 

§10 Ochrona poufności i zakaz konkurencji

1.      W trakcie realizacji niniejszej umowy, a także po realizacji bądź rozwiązaniu niniejszej umowy z jakiejkolwiek przyczyny bądź odstąpieniu od niej przez którakolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej, wyrażonej w tej formie pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, jakie zostały im przekazane wzajemnie w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności informacji programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych dotyczących Stron, w tym produktów czy usług przez Strony oferowanych, a także podmiotów ze Stronami współpracujących bądź z nimi powiązanych.

2.      Informacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane przez Strony do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3.      W przypadku otrzymania przez Stronę od drugiej Strony jakichkolwiek dokumentów bądź innych nośników zawierających informacje wskazane w ust. 1, Strona je otrzymująca zobowiązana jest do ich zwrotu bądź zniszczenia na każde żądanie Strony je przekazującej.

4.      Tworzenie kopii dokumentów bądź innych nośników zawierających informacje, o których mowa w ust. 1 dozwolone jest wyłącznie w takim rozmiarze i ilości, jaka będzie uzasadniona realizacją przedmiotu umowy lub celem wskazanym przez Stronę je przekazującą. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.      Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich uzasadnionych i możliwych do wykonania środków w celu zapewnienia poufności informacjom wskazanym w ust. 1, w szczególności do odebrania stosownych oświadczeń woli od podmiotów, z pomocą których realizują przedmiot niniejszej umowy. Za działania i zaniechania takich osób, Strony odpowiadają jak za własne.

6.     Partner zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy nie oferować Klientom produktów czy rozwiązań konkurencyjnych wobec Aplikacji.

7.      W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w ust. 1 bądź 2, Strona dopuszczająca się takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zapłaci na żądanie drugiej Strony karę umowną w wysokości 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy taki przypadek. Jednocześnie Strony postanawiają, że:

a)      zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przenoszącego jej wysokość;

b)      rozwiązanie niniejszej umowy bez względu na sposób i przyczynę, w tym odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie ma wpływu na możliwość żądania w/w kary umownej.

 

§11 Ograniczenie odpowiedzialności

1.      Kryptos72 jak również którykolwiek z jego reprezentantów, dyrektorów, członków zarządu, prokurentów, pełnomocników, pracowników, akcjonariuszy lub agentów, nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera z tytułu jakiejkolwiek kwoty lub innego rodzaj straty lub szkody, które mogą wyniknąć dla Partnera lub osoby trzeciej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty w dochodach, zyskach, wartości firmy, danych, umowach, korzystaniu z pieniędzy, lub stracie lub szkodzie wynikającej lub związanej w jakikolwiek sposób z przerwaniem działalności gospodarczej oraz czy to z tytułu czynów niedozwolonych zaniedbania), umowy lub w inny sposób) w związku z programem Partnerskim.

2.      Jeśli korzystanie przez Partnera z Materiałów dostarczonych w ramach niniejszego Programu Partnerskiego powoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, świadczenia usług konsultacji, Partner przejmuje wszystkie ich koszty.

3.      Maksymalna łączna odpowiedzialność Kryptos72 w związku z niniejszą Umową i Programem Partnerskim, w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób („Roszczenie”), będzie ograniczona do kwoty równej łącznej kwocie, którą Kryptos72 zobowiązany jest zapłacić Partnerowi w okresie dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających okres powodujący powstanie takiego Roszczenia.

 

 

§12 Dane osobowe

1.      Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony oświadczają, że Partner zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać stosowne, wymagane prawem zgody na przetwarzanie wszelkich danych osobowych i adresowych podmiotów, którym oferuje Aplikację. Zgody powyższe powinny zawierać postanowienia, umożliwiające KRYPTOS72 przygotowanie dla takiego podmiotu stosownej oferty indywidualnej.

2.      Kryptos72 nie ma obowiązku udostępniania Partnerowi, jakichkolwiek danych osobowych Klientów poleconych (lub osób fizycznych reprezentujących Klientów lub świadczących usługi lub pracujących dla nich), którzy zawarli Umowę z Klientem z Kryptos72.

3.      Jeśli Partner pragnie zachować dane osobowe Klientów poleconych na własny użytek wewnętrzny, Partner musi uzyskać uprzednią zgodę od odpowiednich Klientów poleconych bezpośrednio (lub dowolnej osoby fizycznej reprezentującej Klientów lub świadczącej usługi lub pracującej dla nich).

4.      Kryptos72 trwale usunie dane osobowe Partnera związane z kontem Partnera w ciągu trzydziestu (30) dni od daty rozwiązania niniejszej Umowy, chyba że przechowywanie tych danych może służyć udowodnieniu transakcji dla organów podatkowych lub w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

5.      Jeśli Partner zażąda w formie pisemnej usunięcia swoich danych osobowych związanych z kontem Partnera, Krytos72 usunie te dane w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania wniosku o usunięcie, chyba, że wystąpi przesłanka o jakiej mowa w poprzednim punkcie.

6.      Dane osobowe zgromadzone w formularzu rejestracyjnym Programu Partnerskiego od Partnerów, którzy naruszyli warunki niniejszej Umowy, są przechowywane przez trzydzieści sześć (36) miesięcy po rozwiązaniu niniejszej Umowy, aby zapobiec ponownej rejestracji przez tę samą osobę lub firmę.

 

 

§13 Materiały

1.      Jak wynika z obowiązków Kryptos72, dla Partnera zostaną udostępnione materiały informacyjne, marketingowe i sprzedażowe, takie jak: logo, broszury, banery, zdjęcia itp. zwane dalej „Materiały”, które podlegają niniejszym warunkom. Korzystając z Materiałów, Partner zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1.      z Materiałów można korzystać wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy Partnerskiej;

2.      Partner nie ma prawa modyfikować, zmieniać. ani w inny sposób edytować Materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Kryptos72;

3.      Partner będzie w pełni współpracować z Kryptos72, w celu utrzymania Materiałów, a w ramach swoich działań użyje wyłącznie Materiałów dostarczonych przez Kryptso72 lub wyraźnie zatwierdzonych przez Kryptos72 przed takim użyciem.

 

2.      Wszystkie materiały są własnością Kryptos72 Sp. z o.o., jej podmiotów stowarzyszonych i / lub licencjodawców zewnętrznych. Ponadto wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, kody, dane lub wszelkie inne elementy zawarte w Materiałach są własnością Kryptos72, jej podmiotów stowarzyszonych i / lub licencjodawców będących stronami trzecimi, a korzystanie przez Państwa z Materiałów nie oznacza ich własności. Ewentualne spory, związane z nieuprawnionym wykorzystaniem Materiałów przez Partnera, będą rozstrzygane na korzyść Kryptos72.

 

 

§14 Czas trwania umowy

1.      Umowa niniejsza zawarta została na czas nieoznaczony, a każda ze Stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.      Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź rażąco nienależytego wykonania przez drugą Stronę istotnych zobowiązań wskazanych w niniejszej umowie.

3.      Wypowiedzenie wysłane pocztą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym Konta Partnera, jest uważane za wystarczające powiadomienie, aby wypowiedzieć Umowę Partnerstwa.

4.      Kryptos72 zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy Partnerskiej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku każdego Partnera, któremu Kryptos72 uzna zasadnie, że ??naruszył niniejszą Umowę lub obowiązujące przepisy prawa. Taki naruszający Partner nie będzie uprawniony do żadnych naliczonych i nieopłaconych Prowizji za Polecenia.

5.      Kryptos72 może rozwiązać Umowę z Partnerem, jeśli Partner nie ukończył Testu Certyfikacyjnego lub nie złożył Polecenia w ciągu 60 dni od przystąpienia do Programu Polecającego Kryptos72 lub gdy Partner nie ukończył okresowego szkolenia i nie zdał testu wiedzy, w ciągu 60 dni od dnia opublikowania niniejszych materiałów w ramach Konta Partnera.

6.      Po rozwiązaniu Umowy partnerskiej, Kryptos72 zapłaci Partnerowi wszelkie uzasadnione zaległe prowizje za Polecenia. Ponadto, o ile Kryptos72 nie wypowie Umowy w wyniku naruszenia Umowy przez Partnera, w takim przypadku Kryptos72 nie będzie zobowiązany do zapłaty Prowizji za Polecenia naliczonych po rozwiązaniu Umowy Partnerskiej. Kryptos72 zapłaci wszelkie należne Prowizje za Polecenia za maksymalnie dwanaście (12) miesięcy po rozwiązaniu Umowy.

 

§15 Osoby uprawnione do bieżących kontaktów

1.      Adresami do doręczeń Stron są adresy wskazane w oznaczeniu Stron.

2.      Jako podmioty uprawnione do bieżących kontaktów w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Strony wskazują:

a.     dla KRYPTOS72 SP. Z O.O.: Mateusz Rolka,

b.     dla Partnera: zgodnie z formularzem aplikacyjnym.

3.      Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania siebie nawzajem na piśmie pod rygorem nieważności o zmianie w/w danych adresowych, pod rygorem uznania oświadczeń wysłanych na powyższe adresy za skutecznie doręczone.

 

§16 Postanowienia końcowe

1.      Umowa niniejsza rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią, które niniejszym tracą moc prawną.

2.      Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3.      Kryptos72 może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Partnerowi, na takich zasadach jak te, które zostały określone w umowie pomiędzy poleconym Klientem, a Kryptos72.

4.       Kryptos72 zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany warunków niniejszej Umowy za pomocą 14-dniowego powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zmiany, modyfikacje, ulepszenia lub zmiany w programie partnerskim, w tym udostępnianie nowych funkcji i zasobów udostępnianych przez Kryptos72 , podlegają tym warunkom. Kontynuacja uczestnictwa w Programie Partnerskim po takich zmianach stanowi zgodę na takie zmiany. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją niniejszej Umowy w dowolnym momencie pod adresem: https://kryptos72.com/umowa_b2b_kryptos72.pdf. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na takie zmiany i zamiast tego zdecydujesz się rozwiązać niniejszą Umowę, wówczas pod warunkiem, że nie naruszysz Umowy w momencie wypowiedzenia, Kryptos72 zapłaci Ci wszelkie należne prowizje z tytułu Polecenia naliczone zgodnie z obowiązującymi warunkami przed rozwiązaniem umowy przez dwanaście (12) miesięcy po rozwiązaniu Umowy.Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, w tym spory związane z odstąpieniem od niej, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KRYPTOS72 SP. Z O.O..

5.       Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, a w sprawach nią nieuregulowanych w będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy tego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6.       Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Akceptując niniejszą Umowę, Partner potwierdza, że ??zapoznał się z Umową Partnerską Kryptos72 i wyraża zgodę na warunki w niej określone. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu podmiotu, takiego jak Twój pracodawca lub firma, w której pracujesz, oświadczasz, że masz moc prawną do reprezentowania tego podmiotu.